Stille Week: donderdag

Matteüs 26
26Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ 27En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, 28dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. 29Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ 30Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.

Maaltijd onder druk

De maaltijd van de Heer staat onder druk. Inmiddels is het al de tweede keer dat de viering daarvan onder ons niet is doorgegaan: eerst op 15 maart en vandaag opnieuw (naar ik bij het schrijven aanneem). Bij Jezus en zijn leerlingen stond de maaltijd vlak voor zijn lijden ook onder druk. Op een haar na en die was niet doorgegaan. Jezus was nog net niet gevangen genomen. In het geloof zeggen we: daar had God voor gezorgd. Daarvoor was deze maaltijd te belangrijk. Maar ook de maaltijd zelf was niet zonder stress. Eén van hen zou Hem nota bene verraden. En de woordvoerder van de groep zou zeggen dat hij Jezus niet kende. Tijdens de maaltijd wordt het door Jezus allemaal benoemd.

Het laatste avondmaal van Jezus was het eerste avondmaal van zijn kerk. Hij droeg zijn leerlingen op deze maaltijd te blijven vieren. Na de onderbreking die we nu meemaken zal de reeks van vieringen weer worden voortgezet. In het geloof zeggen we: daar zal God voor zorgen. Daarvoor is deze maaltijd voor ons te belangrijk. Aan deze maaltijd wordt de essentie van de kerk zichtbaar: Gods kinderen die gehoor geven aan Jezus’ oproep, omdat ze Hem erkennen als hun redder en Heer. Brood en beker maken ons één met Hem. Wij hebben deel aan zijn lijden en aan zijn overwinning. En omdat we zo met Hem verweven zijn, zijn we het ook met elkaar.

Misschien is het goed je af te vragen of je het samen eten en drinken aan de tafel van de Heer mist, en je te verdiepen in wat zich daarin eigenlijk voltrekt.

Gebed
Heer, laat de tijd aanstaande zijn dat we weer avondmaal kunnen vieren.
Doe ons beseffen hoe U ons  in die maaltijd één maakt met Uzelf.
Wees met wie van die maaltijden verstoken blijven, door ziekte of ouderdom.
Leid ons naar de dag waarop Jezus de beker met zijn leerlingen opnieuw zal drinken in uw rijk.
Amen

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , | Reacties staat uit voor Stille Week: donderdag

Stille Week: woensdag

Matteüs 26
31Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteen­gedreven worden.” 32Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’
55Toen zei Jezus tegen de omstanders: ‘Met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben! Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven, en toen hebt u me niet gevangengenomen. 56Maar dit alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan.’ Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchtten weg.

Uit elkaar

Er is een overeenkomst tussen wat de discipelen deden en wat wij doen. Dat is dat zij en wij van oordeel zijn dat onze levenskansen worden vergroot als we uit elkaar gaan. Toen Jezus gevangen werd genomen, gingen de leerlingen alle kanten op om zichzelf in veiligheid te brengen. Als ze bij elkaar gebleven waren, was de kans groot geweest dat ze ook zouden zijn ingerekend. Wij komen niet samen maar leven fysiek op afstand van elkaar, omdat dat het risico op besmetting verkleint en daarmee onze overlevingskansen vergroot. Als we wel bij elkaar zouden komen, zouden we onszelf en anderen in gevaar brengen en de woede van de samenleving op de hals halen.

Toch is er – gelukkig! – een groot verschil. Als wij op afstand van elkaar leven, hoeft dat niet te betekenen dat wij Jezus afvallen, zoals dat bij de leerlingen wel het geval was. Hoe laat dat verschil zich verklaren? Ik denk als volgt: de leerlingen lieten zich leiden door angst. Zij durfden niet bij Jezus te blijven. Als het goed is, laten wij ons niet leiden door angst, maar door verantwoordelijkheidsgevoel: het is onverantwoord om elkaars fysieke nabijheid te zoeken. We willen elkaar niet in gevaar brengen. Dit verantwoordelijkheidsgevoel hangt samen met de liefde voor elkaar die Jezus ons leert.

Dat brengt ons bij een gewetensvraag: zouden wij bij Jezus gebleven zijn, als wij in de situatie van de leerlingen zaten? Hoe krachtig is de angst?

Intussen heeft Jezus het aanvaard dat Hij dat Hij in de steek werd gelaten en alleen kwam te staan. Hij liet ons niet in de steek. Ook nu doet Hij dat niet. En wij blijven elkaar zoeken, al doen we dat op een andere manier dan dat we lijfelijk samenkomen.

Gebed
Heer, wij bidden U:
bevrijd ons van de angst
en doe ons leven door uw liefde.
Dank voor uw gehoorzaamheid tot het einde,
helemaal alleen.
Wees met alle medische personeel,
dat zijn angst moet overwinnen
om zorg te kunnen besteden aan patiënten.
Wees met allen die ziek zijn.
Doe hen, samen met ons, leven!
Amen.

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Stille Week: woensdag

Stille Week: dinsdag

Matteüs 26
20Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. 21Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren.’ 22Dit     bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem: ‘Ik toch niet, Heer?’ 23Hij antwoordde: ‘Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uit­leveren. 24De Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ 25Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’

De schuldvraag

Wie droeg er schuld aan de uitlevering van Jezus? Judas! Die heeft Hem verraden. Jezus doelt ook op zijn schuld: het was beter voor hem geweest dat hij nooit geboren was. Met andere woorden: het loopt slecht met hem af. Toch kun je ook naar anderen wijzen: de leiders van het volk zaten erachter, die hebben Judas gebruikt. En de andere leerlingen hebben Hem aan zijn lot overgelaten.

Wie heeft de schuld van de coronacrisis? Chinezen die het niet kunnen laten exotische beesten te eten. De Chinese overheid die de uitbraak eerst onder de pet heeft gehouden. We kunnen de kring ook breder trekken. Het is de keerzijde van de globalisering. In onze overmoed denken we dat er geen einde is aan de groei. Of: reizigers zijn er debet aan die zo nodig het hele jaar door de wereld tot in de verste uithoeken moeten bezoeken. Of: de carnavalsvierders in Brabant zijn de kwaaie pier. Zo kunnen we nog even doorgaan. Eigenlijk is het moeilijk een grens te trekken. Je hoeft maar één keer onvoorzichtig te zijn geweest, en je kunt ongewild aan de verspreiding hebben bijgedragen.

Terug naar Jezus. Het is verschrikkelijk wat Judas heeft gedaan. Het is afschuwelijk dat de Joodse elite van Jezus af wilde en daar geen middel voor schuwde. Maar zij zijn daarin het toonbeeld van hoe mensen kunnen handelen als ze gefrustreerd zijn of zich in hun positie bedreigd voelen. Jacob Revius dichtte: ‘’t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die U kruisten…, ík ben ‘t.’

Het verrassende nieuws is dat God niet in de schuldvraag blijft steken. Ondanks wat ze zijn eigen Zoon hebben aangedaan, aanvaardt Hij deze kruisdood als afdoende offer voor onze zonden. Dat is om stil van te worden.

Gebed
Heer, als het erop aan komt
ben ook ik niet bereid mijn zelfbeschikking op te geven,
zolang U mij niet te sterk wordt.
Vergeef mij, overweldig mij, en neem mij in uw dienst;
dat ik dankbaar mij aan U toevertrouw
en ook vergevingsgezind ben naar anderen toe.
Amen.

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , | Reacties staat uit voor Stille Week: dinsdag