Komen onze kinderen schuldig ter wereld?

De synode van de GKv heeft in 2017 drie nieuwe versies van het doopformulier aanvaard en beschikbaar gesteld voor gebruik in de kerken. Ik kwam ermee in aanraking doordat ik het voorrecht had mijn kleinzoon te mogen dopen in de gemeente van Woerden. Dat is een zogeheten CGKv, een fusiegemeente van de CGK en de GKv. Alle formulieren die in de CGK en in de GKv zijn aanvaard, mogen daar worden gebruikt. Wat mij opviel is, dat alle GKv-formulieren de eerste vraag aan de doopouders als volgt formuleren: ‘Erkent u dat N.N. zondig en schuldig ter wereld is gekomen …?’

Mijn ervaring is, dat veel doopouders met de aangeboren slechtheid van hun kind moeite hebben. Dat kind heeft toch nog geen goed of kwaad gedaan? Ook de CGK formulering stuit hier op bezwaar. Die luidt: ‘Erkent u dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom aan allerlei ellende onderworpen zijn …?’ Behalve dat ze er zelf vragen bij hebben, vinden ze het ook tegenover ongelovige vrienden en bekenden die de dienst bijwonen niet uit te leggen.

Ik probeer dan altijd te benadrukken dat je niet kunt zeggen dat dit kind persoonlijk al allerlei zonden op zijn/haar geweten heeft, maar wel dat het deel uitmaakt van een mensheid die in zonde gevallen is en daardoor verdorven is. Bij het opgroeien gaat dat er ook bij dit kind uitkomen. Op een keer kreeg ik van een ouder de opmerking: maar waarom formuleert u de vraag dan zo niet? Dat heb ik in mijn oren geknoopt en ik heb de formulering van de vraag aangepast.

Maar nu lees ik in de GKv-formulieren dat dit individuele kind schuldig ter wereld is gekomen. Die formulering is nog scherper dan de oude. De oude formulering vroeg aandacht voor de verdorven natuur die Gods afkeer oproept, en die zich ook uitstrekt naar dit kind. Vanaf hun vroegste begin zijn ook onze kinderen in de macht van de zonde. Maar nu wordt gesteld dat de kleinste kinderen daarvoor persoonlijk verantwoordelijk zijn. Dat gaat mij te ver.

Ik weet dat er in de dogmatiek ellenlange discussies zijn gevoerd over de erfschuld en de erfsmet. De ongehoorzaamheid van Adam zou voor God gelden als de ongehoorzaamheid van heel de mensheid na hem. Ofwel de mensheid zou die ongehoorzaamheid in Adam hebben bedreven omdat zij in potentie in het zaad van Adam aanwezig was (realisme). ofwel die daad zou de mensheid worden toegerekend door God omdat Adam als verbondshoofd voor heel de mensheid optrad (foederalisme).

Tegelijk weet ik dat de Bijbel en onze belijdenis wel spreekt van erfzonde en algehele verdorvenheid, maar niet van erfschuld. Laten we terughoudend zijn in onze woorden. Het is toch genoeg te zeggen dat God die mensheid als eenheid ziet in haar afval van God (corporalisme; de mensheid als één geheel), en dat wij als gevolg van die afval niet meer op eigen kracht in staat zijn de zonde te vermijden; vervolgens, dat God mensen alleen schuldig verklaart op basis van hun eigen zonden!

Je zou wel kunnen spreken van collectieve schuld in de overtreding van Adam, maar het is een kenmerk van collectieve schuld dat je die niet individueel kunt aanrekenen.

Mijn vraag aan de GKv-afgevaardigden zou zijn: wat is de reden geweest om de vraag over onze verdorvenheid, die voor veel ouders toch al zo zwaar op de maag ligt, nog verder aan te scherpen? Er lijkt me Bijbels onvoldoende reden voor, en praktisch leidt het alleen maar tot verwarring.

Wat de doopdienst betreft, ik heb een van de nieuwe GKv-formulieren gekozen (versie 3), maar de eerste vraag aan de ouders aangepast.

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Betere preken

Als de kerk het onderspit zou delven, ligt dat in de eerste plaats aan de kwaliteit van de preken. Dat is de mening van Henk Stoorvogel in Opwekking Magazine van maart 2018, overgeschreven in het ND van 26 februari 2018. Er moet zijns inziens beter worden gepreekt. Hij kan daarin gelijk hebben. In de kerken van de Reformatie heeft de preek altijd centraal gestaan als genademiddel waarmee God ons aanspreekt en bij ons binnenkomt. Als dat niet meer gebeurt, omdat de preek is verschraald tot een theoretisch betoog, dan treedt het wonder van de communicatie tussen God en mens niet meer op. Dan worden mensen niet meer ingewonnen voor God. Dan raakt de kerk in verval.

De vraag wordt dan: wat is ‘beter preken’? Bij de kenmerken die hij daarbij naar voren brengt, denk ik: hij bedoelt het goed; maar toch schud ik mijn hoofd. Een goede preek wordt volgens hem onder tranen geboren, door de Geest ingeblazen, door gebed gevormd en op het scherpst van de snede gebracht. De waarheid moet niet alleen worden verkondigd, ze moet vol vuur, passie en met wijsheid worden verkondigd.

Hoe komt het toch, dat ik me bij dit soort benaderingen meteen zo moe begin te voelen? Omdat ik daaraan niet kan voldoen? Ik denk dat er meer speelt. Het klinkt me allemaal nogal overdreven in de oren. Waarom is gelijkmatigheid een vijand van de Geest? Waarom moet het allemaal met tranen, vuur en passie? En waarom vooral scherp en bijvoorbeeld niet liefelijk en troostrijk? Onwillekeurig denk ik: zijn dit wellicht de kenmerken waar Stoorvogel zelf mee scoort?

Er wordt ook zo veel bij de prediker neergelegd, alsof het van hem of haar afhangt. Eigenlijk is dit voor mij het kernprobleem, de oorzaak dat ik die verlammende vermoeidheid over me heen voel komen. Ik word met onhaalbare eisen geconfronteerd. En dat ten onrechte. Want het hangt niet van mij af. Als een ander de boodschap niet aanvaardt, ligt de schuld daarvan niet bij mij, maar bij de persoon zelf. Paulus benadrukt in zijn eerste brief aan de Korintiërs zelfs dat niet het uiterlijke vertoon en de indrukwekkende voordracht mensen tot geloof brengt. Het is de dwaasheid van de prediking zelf.

Nee, we moeten de kracht niet zoeken in flitsende vondsten, daarin ben ik het met Stoorvogel eens. Wat hij bedoelt is, dat het geheim juist niet bij de prediker ligt, maar bij de heilige Geest. Daarom is het voor de prediker van belang een geschikt werktuig van de Geest te zijn en zich door de Geest te laten leiden. Dat heb ik best begrepen. Maar als hij dat verder gaat uitweken, schiet hij toch weer door. Dan komt het accent toch weer bij de gemoedsgesteldheid van de prediker te liggen.

Zouden we onze rol als predikers niet beter wat bescheidener kunnen inschatten. Met woorden als scherp, vurig, tranen en passie ben ik wat voorzichtig. Laten we nu eens gewoon focussen op liefde. Het gaat om liefde tot God, liefde tot zijn Woord en liefde voor de mensen. Als we ons daardoor laten leiden, zijn de voorwaarden aanwezig voor de geestelijke communicatie waarom het in de prediking gaat. Die liefde hebben we niet van onszelf. Die ontvangen we van God, en daarom ervaren we die ook in volstrekte afhankelijkheid van God. Als we zo preken, mogen we weten: de rest doet God.

Volgens mij wordt zo volledig recht gedaan aan de bedoeling van Stoorvogel. Tegelijk halen we er niet meer bij dan nodig is. Alles wat er extra bij gesleept wordt, staat de communicatie alleen maar in de weg. Je komt er als prediker met je sentimenten alleen maar tussen te staan. En dat is nu net wat Stoorvogel niet bedoelt.

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , | Reacties staat uit voor Betere preken

Raadgevend referendum

De coalitie is bezig het raadgevend referendum af te schaffen. De Tweede Kamer is al overstag. D’66 roept hoon over zich af. De partij verkwanselt een van haar kroonjuwelen. Is dit niet een aanslag op de democratie? De oppositiepartijen weten er wel raad mee. Toch is er genoeg reden kritisch naar dit instrument van volksraadpleging te kijken.

Het eerste en tot nu toe enige raadgevende referendum heeft ons wat dat betreft wel het nodige geleerd. Dat ging over de vraag of het beoogde verdrag van de EU met de Oekraïne afgewezen moest worden. Het referendum werd aangevraagd door mensen die daar ja op zeiden. In de aanloop naar het referendum bleek, dat de situatie achter de vraagstelling voor de meeste kiesgerechtigden ondoorzichtig was. Drie problemen deden zich voor: eenzijdige voorlichting van voor- en tegenstanders over een complexe aangelegenheid, en vooral het spelen op de emoties. Ten derde is de uitkomst erg onspecifiek: het is ja of nee. Ruimte voor nuances als ‘ja, mits’ of ‘nee, tenzij’ ontbreekt.

We kunnen daar inmiddels een vierde bezwaar aan toevoegen: deze discussies zijn gemakkelijk te beïnvloeden door partijen in het buitenland, bijvoorbeeld Rusland, die met nepnieuws een scheef beeld kunnen creëren. Beeldvorming is het belangrijkste wapen. Of de beeldvorming klopt is heel moeilijk vast te stellen.

De moeilijke hanteerbaarheid van de uitkomst is berucht in de uitslag van het Brexit-referendum in Groot-Brittannië. 51% zij nee, maar die 51% zei er niet bij wat voor Brexit het moest worden, een zachte of een harde? Tot op dit moment is de regering hopeloos verdeeld over deze materie.

Zijn deze nadelen voldoende om het referendum als instrument af te schaffen? Wellicht toch niet. Het risico van inmenging door buitenlandse mogendheden mag toch geen doorslaggevende reden zijn om het land minder democratisch te maken. Dan kunnen we beter inzetten op verbetering van de controle op de oorsprong van het verkeer op de sociale media. Dat beschermt niet alleen het raadgevend referendum, maar allerlei manipulaties van de publieke opinie en democratische processen, zoals verkiezingen.

Een tweede punt is, dat een raadgevend referendum een welkome correctie kan bieden op politiek gekonkel in Den Haag en Brussel, dat het vertrouwen in de democratische rechtsstaat schaadt. In de coalitiepolitiek worden vaak voorstellen gesteund waar een of meer van de deelnemende partijen eigenlijk niet voor zijn. Dat is nu eenmaal het resultaat van geven en nemen dat in het regeringsakkoord is vastgelegd. Het gevolg kan dan zijn dat een voorstel wordt aangenomen of verworpen, terwijl dat inhoudelijk slechts door een minderheid van de volksvertegenwoordigers wordt gedragen. Tot op zekere hoogte is dit onvermijdelijk. Maar het is ook goed dat daaraan een kritische grens wordt gesteld, bijvoorbeeld door het referendum. Dat noodzaakt de politiek naar de mensen op het grondvlak te blijven luisteren.

In plaats van afschaffen lijkt het mij beter te sleutelen aan de randvoorwaarden. Nu is het zo dat een referendum geldig is als minimaal 30% eraan deelneemt. Dat percentage kan worden opgetrokken naar 50. Je zou je ook kunnen voorstellen dat er een voorwaarde wordt toegevoegd: bijvoorbeeld dat bij een minimumopkomst van 30% behalve het behalen van de meerderheid van de stemmen minimaal 25% van de kiesgerechtigden voor ja of nee stemt. Nu kan het zo zijn dat een referendum een geldige uitkomst heeft als slechts 16% van de kiesgerechtigden voor die uitkomst heeft gestemd. Dat gebeurt als 30% zijn stem heeft uitgebracht en van die 30% iets meer dan 50% de uitkomst steunt. Dat is weinig overtuigend. Bovendien kan dat de kiesgerechtigde ertoe aansporen niet te gaan stemmen, om te voorkomen dat de 30% wordt gehaald.

Een andere mogelijkheid is, dat niet twee maar drie opties de kiezers worden voorgehouden: ja, nee en een tussenpositie: ja mits, nee tenzij. De kans is dan groot dat een van de extremen uitvalt, en dat de andere twee samen een meerderheid vormen. Hierdoor kan de nuance in de procedure worden gebracht en meer recht worden gedaan aan de complexe werkelijkheid.

Dat nu het hele instrument in de prullenbak gaat, is toch wel erg rigoureus. Te meer omdat er manieren zijn om de nadelen op te vangen.

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , | Reacties staat uit voor Raadgevend referendum