Toe-eigening

In augustus werd in het CGK blad De Wekker aandacht gegeven aan twee bijeenkomsten met de GKV over wat beide kerkgemeenschappen verbindt en scheidt. Opnieuw kwam daarin vanuit CGK-hoek de zorg naar voren dat in de GKV te gemakkelijk ervan uitgegaan wordt dat de gemeenteleden ook ware leden van het lichaam van Christus zijn. Delen in het heil is geen automatisme. Datgene wat ons in Christus geschonken is, moet ons worden toegeëigend door de heilige Geest in de weg van geloof.

Of dit een adequate analyse is van de geestelijke toestand binnen de GKV laat ik in het midden, maar terdege onderschrijf ik het belang van een doorleefd geloof, van eerlijk zelfonderzoek, van schulderkenning, van een hartelijk verlangen naar vergeving en naar geestelijke groei, en van een levende gemeenschap met God en elkaar. Ook in mijn beleving is uitgaan van vanzelfsprekendheden dodelijk voor de dynamiek in het geloofsleven. Wat vanzelfsprekend is wordt nietszeggend. Als je het over de aanvaarding van Christus niet meer hoeft te hebben, omdat die ‘natuurlijk’ een feit is, versmalt de verkondiging tot wat GKV-collega Niemeijer noemde ‘hapklare therapeutische en moraliserende brokken’, dat is dat God je pijn verzacht en je vertelt hoe je moet leven.

Alleen, doen we er wel goed aan dit niet-vanzelfsprekende van Gods genade op de noemer van de toe-eigening van het heil te brengen? Ik ben met een serie preken bezig over Bijbelse themawoorden en dacht: Kom laat ik het eens over het themawoord ‘toe-eigening’ hebben, dat is toch een kernbegrip in onze CGK geloofsbeleving. Wat schetste mijn verbazing toen ik ontdekte dat het woord in het Nieuwe Testament volledig ontbreekt! In het Oude Testament staat het vier keer, maar alle keren met betrekking tot aardse spullen en verbonden met de gedachte van het recht in eigen hand nemen. Vaak, ook in het genoemde nummer van De Wekker, wordt verwezen naar een zinsnede in het klassieke doopformulier, waarin staat dat de heilige Geest ons toe-eigent wat wij in Christus hebben. Is deze basis sterk genoeg om steeds maar weer te hameren op de toe-eigening van het heil?

Het zou natuurlijk kunnen zijn, dat wel niet de term, maar wel de gedachte van deze toe-eigening van het heil in de Bijbel voorkomt. Ook daarvan ben ik niet overtuigd. Meestal wordt het zo voorgesteld, dat het heil van Christus ons geschonken is in de belofte, en dat deze belofte ons verzegeld is in de doop, maar dat dit ook moet worden toegepast en ons toegeëigend door de heilige Geest. Die toe-eigening hangt wel niet van onszelf af, want ook die wordt ons beloofd in de doop, maar vraagt wel van ons dat wij er werkzaam mee zijn of worden, anders wordt die belofte niet vervuld.

Is dat hoe Paulus over delen in het heil spreekt en is dat wat het doopformulier bedoelt? Paulus stelt de gemeente in zijn brieven voortdurend in de realiteit van het volbrachte werk van Christus en van de kracht van de Geest. Daar deelt de gemeente in door het geloof dat zij belijdt. Dit delen in het heil betreft zowel de verzoening door Christus’ offer als de levensvernieuwing door de Geest. Op basis daarvan roept hij de gemeente krachtig op daar ook uit te leven en waarschuwt hij zijn lezers in dat geloof te volharden en niet tot hun schade te verslappen. Het doopformulier spreekt ook van wat Christus doet en wat de Geest doet. Samen met het werk van de Vader is dat een drie-eenheid, niet alleen in hun wezen maar ook in hun werk. De doop bezegelt dat God het dóet.

De hoofdredacteur schrijft: Voor de CGK is het absoluut onopgeefbaar dat het heil toegeëigend wordt in de weg van (niet: ‘op voorwaarde van’) bevindelijke kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. Ik zeg daarop: Akkoord, maar dat betekent wel dat delen in het heil het uitgangspunt is. Want anders gaat de kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid toch werken als een voorwaarde.

Posted in Geen categorie | Tagged , , | 1 Comment

Het evangelie in een seculiere tijd

De vraag hoe we in onze seculiere tijd het evangelie nog ter sprake kunnen brengen wordt steeds nijpender. Velen leven met een wereldbeeld waarin er boven of achter onze ervaringswereld niets is. Kinderen van gelovige ouders verklaren dat ze met het ouderwetse geloof niets kunnen. Ik wil twee persoonlijke leeservaringen noemen, waarvan de ene mij niet en de andere mij wel helpt bij het vinden van de richting van een antwoord.

De eerste ervaring is die van het boek van Wim Dekker, Tegendraads en bij de tijd, uitgave van Boekencentrum. Hij haakt in op Bonhoeffers korte notities vanuit de gevangenis over het evangelie voor de religieloze mens. Dekker neemt daaruit de concentratie op Jezus Christus over. In de ontmoeting met Hem breekt zijn werkelijkheid onze gesloten ervaringswerkelijkheid open. Dekker probeert daarbij te voorkomen dat Jezus tot niet meer dan een bijzondere voorbeeldfiguur wordt. Jezus brengt iets nieuws waardoor wij ons mogen laten verrassen als we aan Hem gehoor geven. Maar de auteur probeert ook te voorkomen dat deze ontmoeting met Jezus een vastomlijnd wereldbeeld veronderstelt. Dan zouden we, tegen Bonhoeffers bedoeling in, de moderne mens niet serieus nemen. Het resultaat blijft een tastende zoektocht.

Ik waardeer het dat Dekker de vraag serieus neemt, maar zijn antwoord bevredigt mij niet. Want hoe kunnen wij het goed over Jezus Christus hebben zonder zijn afkomst bij God vandaan te verhalen? En hoe kunnen we Hem recht doen zonder aandacht te vragen voor zijn allesbepalende boodschap van het komende Godsrijk dat in Hem gestalte krijgt? Beide, die afkomst en die aanbrekende toekomst, veronderstellen een wereldbeeld waarin God optreedt met een reddingsplan.

De tweede publicatie is een geschrift uit de nalatenschap van de Poolse filosoof Leszek Kolakowski (1927-2009), die als marxist is gevormd, maar later zich als onafhankelijk kritisch denker heeft ontwikkeld. Het boekje heet Jezus: Een apologetisch en sceptisch essay en is uitgegeven bij Klement (2015). Hij vraagt zich af of onze westerse maatschappij zonder Jezus zoals Hij in onze collectieve ervaringswerkelijkheid aanwezig is, er anders uit komt te zien. Zijn antwoord is met alle voorbehoud omkleed toch duidelijk ‘ja’. Met zorg stelt hij vast dat Jezus in West-Europa steeds meer in vergetelheid raakt.

De kern van Jezus’ prediking is het komende rijk Gods en het naderende oordeel. Het komende rijk wordt door Hem gedragen doordat Hij de mensen, die Hij verantwoordelijk stelt voor hun daden, volop doet delen in Gods vergeving. Het oordeel betekent dat mensen ooit worden gemeten aan de normen van dat rijk. Wat gebeurt er wanneer Jezus uit het gemeenschappelijke bewustzijn verdwijnt? Dan worden andere waarden verabsoluteerd, zoals geluk, gelijkheid, vrijheid. Deze verabsolutering leidt tot de tirannie van een totalitair denken. Is dat niet wat te somber? Is ons redelijke denken niet in staat goed en kwaad te onderscheiden en gerechtigheid te bevorderen? Dit optimisme is sinds Nietzsche ongegrond. Hij maakte duidelijk dat er geen objectieve redelijkheid bestaat. Wat wij als goed propageren wordt gemotiveerd door macht. Daarom heeft de samenleving een tegeninstantie nodig die haar de maat neemt. En passant maakt Kolakowski duidelijk dat de erkenning van Christus als tegeninstantie ook niet tot een theocratie leidt waarin mensen namens God willen handelen. Op die manier ontstaat opnieuw een dictatuur, een neiging waarvan de islam zich niet kan losmaken. Brandend actueel allemaal.

Hier worden contouren getekend van de onmisbaarheid van het evangelie in een seculiere tijd, niet als simpele blauwdruk voor evangelisatiedoeleinden, maar wel als fundamentele bezinning op de relevantie van de boodschap; als handvat voor kritische analyse van de kwetsbaarheid van onze beschaving en de structurele rol die het evangelie daarin toekomt.

Deze blog is op 22 augustus in het ND verschenen als column.

Posted in Geen categorie | Tagged , , , , | Leave a comment

Honden en vluchtelingen

Ik heb niets tegen honden. Terdege besef ik dat een hond veel voor mensen kan betekenen, vanwege zijn trouw, aanhankelijkheid en betrekkelijke slimheid. Een hond fungeert vaak als een maatje en als een voorwerp van zorg. Je investeert erin en je krijgt er ook iets voor terug. Dit genoegen zou ik mensen niet willen ontzeggen.

Ik heb niets tegen honden, maar ik heb er zelf ook niets mee. Een enthousiaste begroeting met geblaf, gesnuffel en gelik is niet aan mij besteed. De standaard opmerking van de eigenaar is steevast: hij doet niks. Was dat maar zo, maar ondertussen doet hij van alles. Bedoeld wordt: hij doet niets kwaads. Dat zal wel zo zijn, maar wat ‘ie wel doet, vind ik onaangenaam. Bovendien hebben honden hun eigen weeïge hondenluchtjes, en ook daarom houd ik ze maar liever op een afstand. Doorgaans ben ik niet bang voor honden, maar toch, je weet maar nooit. Iemand werd eens door de hond van haar overbuurvrouw zo ernstig in de pols gebeten, dat de dokter eraan te pas moest komen, die weer doorverwees naar het ziekenhuis. Niet alleen de huid moest worden gehecht, maar ook de onderliggende pezen waren kapot. En er kon van de overbuurvrouw nauwelijks een verontschuldiging af, laat staan dat zij zich verantwoordelijk voelde voor de financiële en emotionele schade. Je moet dus altijd op je hoede zijn.

Toch heb ik in het algemeen niets tegen honden, als het er maar niet te veel worden. Want als het er te veel worden, wordt de overlast die ze veroorzaken te groot. En dat is nu helaas aan de orde. Het is geen uitzondering als één huishouden minstens twee honden telt. De gevolgen zijn in velerlei opzicht merkbaar. Dan denk ik niet alleen aan de veel bediscussieerde en tot ergernis leidende hondenpoep, maar ook aan de ruimte die ze innemen. Je kunt niet door een park of over een achterafweggetje een rustgevende wandeling maken zonder gestoord te worden door heen en weer rennende honden. Hun aantal wordt verhoogd doordat hondenbezitters de neiging hebben elkaar op te zoeken en een soort alternatieve gemeenschap te vormen. Aan de oever van een door ons bezocht meer in de Jura nam een echtpaar met zoon en twee honden een extra grote plek in aan het strandje. Die extra plek werd onthouden aan menselijke toeristen, die bij de dieren uit de buurt bleven, hoewel hun aantal niet gering was.

Als ik het voor het zeggen had, zou ik het hondenbezit aan strenge regels binden: maximaal één hond per huishouden, aanlijnplicht buiten de eigen privéruimte, opruimplicht, hondenbelasting ter compensatie van de overlast. Een diep in mijn hart kan ik het niet goed zetten dat honden privileges hebben die mij worden onthouden. Het zou tenminste in sommige situaties buitengewoon handig zijn, wanneer je als man onder de open hemel ongestraft kon wildplassen.
Over het geheel genomen zou ik een beleid voeren waarin het bezit van honden wordt ontmoedigd en het aantal gereduceerd.

Zoals ik over honden denk, zo denken andere mensen over vluchtelingen. Ze hebben niets tegen vluchtelingen. Die mensen kunnen er zelf veelal ook niets aan doen, dat ze hun land moesten ontvluchten. En dat zulke echte vluchtelingen een veilig heenkomen zoeken en een nieuwe toekomst willen opbouwen, is logisch. Alleen, het moeten er niet te veel worden. De meesten zullen wel te vertrouwen zijn, maar er zitten ook kwaaien tussen. Je moet ermee uitkijken. En ze hebben hun eigen luchtjes die wij vinden stinken. Daar wil je niet naast wonen. En voor je het weet claimen ze allerlei rechten, zonder hier iets te hebben gepresteerd. Ze worden voorgetrokken en pikken onze ruimte in: huizen en banen. En ze trekken erg op elkaar aan in afzonderlijke gemeenschappen. Het voelt niet meer vertrouwd in je eigen land. Dus: niets op die mensen tegen, maar het moet wel minder: ontmoedigend opname- en streng terugkeerbeleid.

Ook al vertoont hun redenering overeenkomsten met de mijne over honden, ik ben het niet met hen eens. Want vluchtelingen zijn mensen, en mensen zijn geen honden.

Posted in Geen categorie | Tagged , | Leave a comment